കോവിഡ് കാലത്തെ നേത്രസംരക്ഷണം എങ്ങനെ?

ഡോ. അനുപ്രീയ ലതീഷ് കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ടുതന്നെ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമിലാണ് എല്ലാവരും.വീട്ടിലാണെന്ന പറച്ചില്‍ മത്രമേ ഉള്ളു. വര്‍ക്ക് ലോഡിനാല്‍ നട്ടം തിരിയുകയാണ് പലരും. ഐടി ഫേര്‍മില്‍ വര്‍ക്ക്

Read more