യാത്രികൻ

ഷാജി ഇടപ്പള്ളിയാത്രകളെല്ലാം
തനിച്ചാണെങ്കിലുമല്ലെങ്കിലും
ഓരോ യാത്രയ്ക്കും
ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളാകും ..
തിടുക്കത്തിൽ ഓടേണ്ടി വരുന്ന
അടിയന്തര യാത്രകൾ ..
ഒട്ടും നിനച്ചിരിക്കാതെ പോകുന്ന
അപ്രതീക്ഷിത യാത്രകൾ ..
മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയുള്ള
അത്യാവശ്യ യാത്രകൾ ..
തൊഴിൽപരമായതുൾപ്പെടെയുള്ള
ദൈനംദിന യാത്രകൾ ..
ആനന്ദകരമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്കുള്ള
വിനോദയാത്രകൾ ..
എത്ര കരുതലുകളുണ്ടായാലും
ഒടുവിലുള്ള നിശബ്ദമായ
വിട പറയലിൻ്റെയന്ത്യനാൾ വരെ
യാത്രയുടെ പട്ടികയങ്ങിനെ നീളും..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *