രൺവീർ ചിത്രം 83 : പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ബോക്സ് ഓഫീസ്!!!

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നേട്ടത്തിന്റെ കഥപറയുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം 83യ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ബോക്സ് ഓഫീസ് കണക്കുകൾ. രൺവീർ പ്രധാനവേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന

Read more