ആയുസ്സിനെ വ൪ധിപ്പിക്കാ൦ ആയുർവേദത്തിലൂടെ

ഡോ.അനുപ്രീയ ലതീഷ് ആളുകള്‍ അസുഖബാധിതരാകുന്ന കാലമാണ് മഴക്കാലം. രോഗാണുക്കള്‍ പടരുന്നതാണ് കാരണം, പ്രത്യേകിച്ച്‌ കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍.ആയുര്‍വേദം പറയുന്നത്, രം വാത ദോഷം അതിന്റെ ഉച്ഛസ്ഥയിയിലെത്തുന്ന സമയമാണ് മഴക്കാലം എന്നാണ്.

Read more