ബോൺസായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ???

വീടുകളുടെ അകത്തളം ഭംഗിയാക്കാൻ ബോൺസായ്‌ മരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടെ മറ്റ്‌ ഏത്‌ ചെടികൾക്കും സ്ഥാനമുള്ളൂ. ബോൺസയ്‌ ചെടിയുടെ വളര്‍ച്ചയുടെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ എട്ട് വര്‍ഷമെങ്കിലും വേണം. മറ്റ്‌ കൃഷികളിൽ നിന്നും

Read more