ക്യാപിബാറ; മൂഷികന്മാരിലെ ഭീമന്‍

ഭൂമിയിലെ കരണ്ട് തിന്നുന്ന (rodent ) ജീവികളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയവയാണ് കാപ്പിബാരകൾ . ഒരു മനുഷ്യനൊപ്പം ഭാരമുള്ള ഈ ജീവികൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത് .ഇവക്ക്

Read more