മൂകാംബികാ ദേവി കുടിയിരിക്കുന്ന കൈതമറ്റത്തു മന കോട്ടയത്ത്

മൂകാംബികയിൽ പോയി ദർശനം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭക്ത ജനങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിച്ചു എന്ന് വരികയുമില്ല .അവിടെയാണ് നമ്മൾ

Read more