നടക്കാൻ കഴിയുന്ന അപൂർവ മത്സ്യം

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ടാസ്മാനിയാൻ തീരത്ത് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇനം അപൂർവ മത്സ്യത്തെ 22 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടെത്തി. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന പിങ്ക് ഹാന്ഡ് ഫിഷിനെ

Read more