മരണമില്ലാത്ത ‘വയലാര്‍’

“ഗാനങ്ങളെ കവിതയാക്കുകയും കാവ്യകലയെ സംഗീതത്തോടടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത, നമുക്കുമുമ്പേ നടന്നുപോയ സ്നേഹധനനായ മറ്റൊരു ഓർഫ്യൂസ്” എന്ന് കവി ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റാരേയുമല്ല ‘വയലാർ’ എന്നു

Read more