ടെസ്സൽസ് നിർമ്മിക്കാം

ബിനു പ്രിയ (ഡിസൈനർ)

ഇന്ന് നമ്മുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായി നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്സൽസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന തുണികൾ കൊണ്ട് ടെസ്സൽസ് നമ്മുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം.മെറ്റിരി യൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലേതു പോലെ ചെറിയ പീസ് ആയി കട്ട്‌ ചെയ്യുക.

ഓരോ ഈഴകളും ഓരോന്നായി വേർതിരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കെട്ടുക. ചിത്രത്തിൽ പിന്നിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്.അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുമല്ലോ.ടെസ്സൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ട്ടമുള്ള റിംഗോ ബ്രേസ് ലേ റ്റോ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *