കോവിഡ് ബാധിതരാണോ? സ്വയം പരിശോധിച്ചറിയാം!

10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വൈറസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന കോവിഡ് -19 സ്വയം പരിശോധന കിറ്റ് മൈസൂർ സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചു.ഇതിന്റെ കൃത്യത നിരക്ക് 90 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ്. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ലോറൻ ബയോളജിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനൊപ്പം ചേർന്നാണ് വാർസിറ്റി കോവിഡ് -19 ഡിറ്റക്ഷൻ കിറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. കിറ്റിന്റെ അടിയന്തര അംഗീകാരത്തിനായി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിലേക്ക് (ഐസിഎംആർ) അയച്ചു.

ഇതിന്റെ കൃത്യത നിരക്ക് 90 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ്. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ലോറൻ ബയോളജിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനൊപ്പം ചേർന്നാണ് വാർസിറ്റി കോവിഡ് -19 ഡിറ്റക്ഷൻ കിറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. കിറ്റിന്റെ അടിയന്തര അംഗീകാരത്തിനായി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിലേക്ക് (ഐസിഎംആർ) അയച്ചു.

സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിനാൽ 100 ​​രൂപ നിരക്കിൽ കിറ്റ് ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച പ്രൊഫ. രംഗപ്പ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *