അടുക്കളത്തോട്ടത്തില്‍ ചെയ്യാം ഉരുളകിഴങ്ങ് കൃഷി

ഉരുളകിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യാനായി കിളിർത്ത് മുള വന്ന നല്ല കേട് വരാത്ത കിഴങ്ങുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മുള വന്ന വിത്തുകൾ കടകളിൽ നിന്ന് നോക്കി വാങ്ങുക.ഇത്തരത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ

Read more

ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്‍റെ തൊലികളയാന്‍ വരട്ടേ…. ഈ കൈാര്യങ്ങള്‍ ഒന്ന് വായിക്കൂ

പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി. നിങ്ങൾ ജൈവ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ രാസവിനിമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗ്യമായ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കോശങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലികളിൽ

Read more