ജനകപുത്രി – ഊർമ്മിള

സുമംഗല സാരംഗി✍️ രാമായണത്തിലപ്രസക്തയാം നാരീജനകമഹാരാജ പുത്രിയാം ഊർമ്മിളവാത്മീകി കാണാതെ പോയ ത്യാഗമയിലക്ഷ്മണന്റെ പ്രിയ പത്നി ഊർമ്മിള മിഥിലാപുരി തന്നവകാശിയായിട്ടുംമൈഥിലിയാകാൻ കഴിയാത്തവൾഎന്നുമെന്നും സീത തൻ നിഴലാകാൻമാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവൾ ഊർമ്മിള

Read more