അന്നും മഴപെയ്തിരിക്കാം.

സുഗുണൻ ചൂർണിക്കര ആദ്യമായ് കണ്ടതെന്നാണോ?ഓർക്കുന്നതില്ല ഞാനൊന്നും.ഒന്നുറപ്പാണെനിക്കിന്നും പ്രിയേ,അന്നും മഴപെയ്തിരിക്കാം !കാട്ടുപൊന്തയ്ക്കുള്ളിലാർക്കുംനോട്ടമെത്താക്കോണിൽ നിൽക്കുംപാഴ്ച്ചെടിത്തണ്ടുകൾ പോലും ,അന്ന്പൂത്തുലഞ്ഞാടിയിരിക്കാം!പാറയിൽ നിന്നുമലിവോലും, തേ –നൂറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം!പാഴ്മുളന്തണ്ടുകൾ താനേ, പത-ഞ്ഞേതോ ലഹരിയിലാണ്ടിരിക്കാം!മിഴികൾ വിടർത്തി നീ നോക്കി

Read more

കുട്ടികളുടെ മൊബൈല്‍ അഡിക്ഷന്‍ മാറ്റാന്‍ അഞ്ച് വഴികള്‍

കോവിഡ് കാലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി മുതൽ കോളേജ് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസുകളും ഓൺലൈനിലാണ് പഠനം നടക്കുന്നത്. ഇതോടെ, ഓരോ കുട്ടിക്കും മൊബൈൽ ലഭ്യത കൂടുതൽ എളുപ്പമാവുകയും

Read more