തലയണ (കവിത)

നിന്റെ സുഖനിദ്രക്ക് അന്തി-
വെളുക്കുവോളം താങ്ങായ് നിന്നവൾ

നീ വാരിപുണർന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ
ഇണപിരിയാതെ ഉണർന്നിരുന്നവൾ

പകലുതീരുവോളം ഏകയായ് നിന്നോർമ്മയിൽ മനസ്സെരിച്ചവൾ

നിന്റെ താക്കോൽകൂട്ടത്തെ
സൂക്ഷിക്കാൻ നീ വിശ്വസിച്ചവൾ

നിന്റെ സ്വാർത്ഥത കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ച്
ഒരുജന്മം എരിച്ചു തീർപ്പവൾ

എന്നിൽ മുഖംചേർത്തുനീഅശ്രു-
പൊഴിച്ചപ്പോൾ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചവൾ

നിനക്കാരോ ഓതിയ ദുർചിന്തകൾക്ക്
തലയണ മന്ത്രമെന്നു പഴികേട്ടവൾ.

-കണ്ണനുണ്ണി ജി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *