ക്രെഡിറ്റ്കാര്‍ഡ് : എന്‍. ആര്‍.ഐ ക്ക് യോഗ്യത എന്തൊക്കെ??

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്. ഓരോ ബാങ്കിനും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു എൻആർഐ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, വ്യക്തികൾ ഒരു സാധുവായ എൻആർഐ സ്റ്റാറ്റസ് കൈവശം വയ്ക്കുകയോ ഒസിഐ (ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ പൗരത്വം) കാർഡ് കൈവശം വയ്ക്കുകയോ വേണം.

അപേക്ഷകർക്ക് കുറഞ്ഞത് 21 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ സ്ഥിരമായ വരുമാന സ്രോതസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന എൻആർഐകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേയ്‌മെന്റുകൾക്കും മറ്റ് അനുബന്ധ ഇടപാടുകൾക്കുമായി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിൽ ഒരു എൻആർഐ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻആർഒ (നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി) അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *