വീട്ടകത്ത് പവിഴമല്ലി നട്ടുവളര്‍ത്തിയാല്‍ ഗുണങ്ങളേറെയാണ്?..

വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പരിസരം മുഴുവൻ സുഗന്ധം നിറക്കുയും പ്രഭാതത്തിൽ ചുവട്ടിൽനിറയെ ഭംഗിയുള്ള പുഷപങ്ങൾ പൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറുമരമാണ് പവിഴമല്ലി. ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ഇവള്‍ ക്ക് നല്ല സ്ഥാനം ഉണ്ട്. സീത

Read more