ചെരുപ്പ്.

മറ്റൊരുവന്റെ കാലുപിടിച്ചാൽ മനുഷ്യന്
അഭിമാനക്ഷതമേൽക്കുമത്രേ..
പക്ഷേ എന്നും അവന്‍റെ കാലിലണിയാൻ
എന്നെ വേണം
പാദരക്ഷയേകാൻ ഞാനില്ലെങ്കിൽ
കാലിൽക്ഷതമേൽക്കുമത്രെ..
കല്ലും മുള്ളും താണ്ടാൻ, തേഞ്ഞുതീരാൻ
അതിനു ഞാൻ തന്നെവേണം
എന്‍റെ പുറംമോഡിക്കോ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവരുതത്രെ..
പക്ഷെ… എന്‍റെ സ്ഥാനം എന്നും പടിക്ക് പുറത്താണ്…
പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ കാണിച്ചുവിരട്ടി പൂവാലന്മാരുടെ കൈയിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാറുണ്ട്
ഇന്നെന്‍റെ ശരീരം തേഞ്ഞ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു..
എന്‍റെ പുതിയ തലമുറക്കാരൻ ഇന്നുമുതൽ നിന്‍റെ പാദങ്ങൾക്ക് രക്ഷയേകും
അവന്‍റെ ഗതിയും നാളെ ഇതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്…

ജി.കണ്ണനുണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *