സാമീപ്യം

ബിന്ദു ദാസ്

നീ എപ്പോഴാണ്
എൻറെ സാമീപ്യം
കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ? ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ?
വിഷമത്തിൽ? സന്തോഷത്തിൽ? കാലുകൊണ്ടൊരു അർദ്ധവൃത്തം
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കള്ള നോട്ടം;
ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.. കാരണം അവൾക്ക് അവളാവാനേ കഴിയൂ.. പെട്ടെന്നെത്തി,അളന്നുമുറിച്ച വാക്കുകളിൽ
കൃത്യമായ ഉത്തരം.. എന്നിലെ എന്നെ നീ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ… നിന്നെയോർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ… പിന്നെ എൻറെ അടുത്ത ചോദ്യം,
അവൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു… പിന്നെങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *