ഒസ്യത്ത്

ബിന്ദു ദാസ് പാലക്കാട്

നിനക്കായ്…
ലോകത്തെഏറ്റവും മധുരമായഭാഷയിൽ
സുന്ദരമായ ലിപികളിൽ തേനൂറും വാക്കുകളിൽ വടിവൊത്ത
അക്ഷരങ്ങളിൽ
രണ്ടു വാക്ക് എഴുതാനിരുന്നപ്പോൾ…
ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രതലത്തിനായി അലയേണ്ടി വന്നില്ല… അതു നിൻറെ ഹൃദയം തന്നെയല്ലോ..
അത് ,എന്നിൽ സുരക്ഷിതവുമല്ലോ…
പ്രണയമൂറുന്ന വാക്കുകളായി തിരിച്ചുവരാൻചിന്തകളെ സ്വതന്ത്രമായി പറത്തിവിട്ടപ്പോൾ…
നിൻറെ ഹൃദയം മന്ത്രിച്ചുവോ…
നിനക്കായ് എഴുതാൻ
ഇനി എന്നിൽ ഒന്നും ബാക്കിയില്ലെന്ന്..
ഒന്നും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *