അറിയാം സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതി കുറിച്ച്


കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരുകളുടെ പല ക്ഷേമപദ്ധതികളും നമ്മള്‍ അജ്ഞരാണ്. എന്താണ് സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതി അതിന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും മേന്മയും എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അനാഥരായ കുരുന്ന് ബാല്യങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇത്.
ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് ഈ പദ്ധതി.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതി ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പ്രതിമാസം കുട്ടികള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത്. പദ്ധതിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.


മാതാവ് അല്ലെങ്കില്‍ പിതാവ് അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടുപേരും മരണമടഞ്ഞ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ധന സഹായ പദ്ധതിയായതിനാല്‍ മറ്റു സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പോ സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിക്കുന്നവരെയും മറ്റു നിബന്ധനകള്‍ക്കു വിധേയമായി ഇതില്‍ പരിഗണിക്കും. അപേക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ മുഖേന ഓണ്‍ലൈനായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ മിഷന്‍റെ സൈറ്റിലാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *