വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ

വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇപ്പോൾ 1600 രൂപയായ ക്ഷേമപെൻഷൻ അഞ്ചുവർഷംകൊണ്ട് 2500 രൂപയാക്കും. കിഫ്ബിയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയത്തെക്കുറിച്ച് നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അടിസ്ഥാന മേഖലകൾക്കുപുറമേ ഐ.ടി, ടൂറിസം, ബയോടെക്നോളജി മേഖലകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകും. 15,000 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *